Vedtekter

Tveitåsen Vel


Tveitåsen Vel, vedtekter.

 

(Siste endringsdato: 14/6-2015)


Tveitåsen Vel har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god

skikk og orden, slik at Vellet blir et vakkert og trivelig sted. Vellet skal ivareta medlemmenes interesse vis a vis og i samarbeid med grunneier, kommune og andre.


§ 1 Vellets virkefelt er begrenset til det området som er utskilt

som ”Hyttefelt” i flg. Vålers kommuneplan.


§ 2 Plikt til medlemskap har alle som har kjøpt eller bygslet grunn

innenfor ovennevnte område. Medlemskapet omfatter også

ektefelle og familiemedlemmer. Det er også pliktig medlemskap i Langerødveien Veilag for samtlige hytte/tomteeiere.

Alle medlemmer over 18 år er valgbare til vellets tillitsverv. Tomteeiere som har omsetning av hytter/tomter på feltet som erverv, har ved avstemning, valg etc. KUN en stemme.Den årlige kontingent fastsettes av generalforsamlingen for et år av gangen.


§ 3 Vellet ledes av et styre bestående av 1 leder, nestleder, sekretær, kasserer samt 2 styremedlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg kommer eier av Tveter Gård som observatør.

Styrets leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen.Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at to styremedlemmer står på valg det ene året og tre styremedlemmer står på valg det neste året. I tillegg velger årsmøtet 2 varamedlemmer for ett år av gangen. Varamedlemmene har møteplikt på styremøtene. Leder, styremedlemmene og varamedlemmene kan gjenvelges. Styret er beslutningsdyktige når i alt 3 stemmeberettigede

styremedlemmer er tilstede. Varamedlemmene har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.Styremøter innkalles av lederen når nødvendig, men skal også innkalles når ett eller flere av de øvrige styremedlemmene forlanger dette.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger og denne godkjennes av samtlige fremmøtte styremedlemmer.

Styret kan ikke oppta lån for Vellet eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten. Styremedlem kan fjernes i løpet av funksjonstiden ved simpelt flertall av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte innkalt i henhold til § 7.


§ 4 Vellets medlemmer må rette seg etter de avgjørelser Vellets styre treffer. Eventuelle klager sendes styret til behandling og kan av styret eller klageren opptas til avgjørelse på årsmøtet.


§ 5 Årsmøtet avholdes en gang i året, fortrinnvis mai/juni. Det berammes av styret og bekjentgjøres tidligst 20 dager og senest 8 dager før møtet ved skriftlig innkalling/epost til medlemmene. Sammen med innkallelsen skal det sendes revidert regnskap samt eventuelle innkommende forslag som må være styret i hende innen 1.februar. På årsmøtet som ledes av leder eller et av de øvrige styremedlemmer, skal behandles:

A. Styrets beretning for det forløpne år.

B. Revidert regnskap.

C. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer samt valg av representanter til event. andre styrer hvor Vellet er interessert i å være representert.

D. Valg av revisor. Revisor velges for en periode på 3 år.

E. Behandling av innkomne klager, forslag eller noen av Vellets medlemmer ønsker behandlet.

Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte på årsmøtet. Kfr. dog paragraf 7 angående forandring av vedtektene.

Samtlige medlemmer som har betalt sin kontingent er stemmeberettiget. Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Forhandlingene protokolleres og underskrives av to valgte medlemmer på årsmøtet.


§ 6 Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret når dette finner det nødvendig. Likeledes kan det sammenkalles ekstraordinært årsmøte, når minst 2/3 av medlemmene forlanger det. Det sendes skriftlig styret med underretning om hva som ønskes behandlet. Møtet innkalles om mulig med minst 14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker nevnt i innkallelsen kan behandles på slike ekstraordinære årsmøter.


§ 7 Endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må sendes styret innen 1.februar. Til endring av vedtekter kreves 2/3 av de avgitte stemmer.

Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 1.februar.


Ordensregler. (Se egen orientering)

Veianlegg. (Se egen orientering)


Tveitåsen Vel, datert 30.09.78

Med endringer av 13.06.08

Med endringer av 12.06.11

Med endringer av 14.06.15